Zimní škola v přírodě

Více

Jak jsem se ztratil

13. prosince v pátek jsme byli v Praze na divadle v ulici jménem Dlouhá.

Více informací

IQ Port

22. října celá škola vyrazila do IQ Portu

Více informací

Důležité informace

Přehled prázdnin ve školním roce 2020/2021

 

Zájmové kroužky

Chtělo by Vaše dítě navštěvovat některý z našich kroužků? Podívejte se, jaké nabízíme.

Akce školy 2019/2020

Zajímá Vás, co naší školu v letošním školním roce čeká? Podívejte se na akce pro tento rok.

Dokumenty

Důležité dokumenty naleznete v sekci "Naše škola" - "Dokumenty".

 

Aktuality

 Návrat první a druhé třídy k prezenční výuce

Ve středu 18. listopadu 2020 bude obnovena povinná prezenční výuka pro první a druhé ročníky základních škol. S tímto je spojena povinnost omlouvat děti v případě nepřítomnosti – nemoci či karantény – a také odhlašovat obědy ve stanoveném termínu.

Do budovy ZŠ vstupují pouze žáci ZŠ a zaměstnanci školy.

Hygienická opatření

Při příchodu do školy mají žáci za vstupními dveřmi povinnost využít dezinfekci na ruce.
V šatně se děti přezují, uloží svrchní oblečení a odcházejí do třídy.
Neprodleně po příchodu do družiny i do třídy si žáci umývají ruce vodou a mýdlem, následně použijí dezinfekci.
Dále si žáci umývají, popřípadě i dezinfikují ruce:
• před každým jídlem,
• vždy po použití toalety,
• při příchodu z venkovních prostor.

Děti budou po celou dobu pobytu ve škole v ochranném prostředku (dále rouška – dle uvážení rodičů jednorázová rouška, látková rouška, nákrčník). Je potřeba vybavit dítě dvěma rouškami na dopoledne (v případě pobytu ve družině třemi rouškami) a igelitovým sáčkem na odkládání použitých roušek. Roušku si žáci sundají pouze bezprostředně před konzumací jídla či pití, poté si ji opět nasadí. Žáci mají svoje pomůcky ( pastelky, tužky), nenosí do školy žádné hračky.

Zájmové kroužky se nekonají.
Ranní družina je od 7,00 hodin.
Odpolední družina je do 15,30 hodin.

Režim dne

Výuka bude probíhat dle mimořádného rozvrhu, do doby než se vrátí do školy ostatní žáci vyšších ročníků. Vyučování bude probíhat do 11,45 hodin. Děti lze vyzvednout po obědě mezi 12,00 a 12,15 hodinou. Pokud vláda potvrdí ve středu 18.11. 2020, že nastala úroveň 4, může se celý první stupeň vrátit do školy od pondělí výuka pak bude probíhat podle rozvrhů jednotlivých ročníků. Nekonají se hodiny Tv a Hv. 

 

mimořádný rozvrh 
 
8,00
9,00
10,00
11,00
pondělí
ČJ 1,2
M1/ČJ2
M1,2
pobyt venku
úterý
M1/ČJ2
ČJ 1,2     
Drv1,2    
pobyt venku
středa
M1/ČJ2
ČJ 1,2     
Prv1,2
pobyt venku
čtvrtek
M1/ČJ2
ČJ1/M2
ČJ1/M2
Vv1,2     
pátek
ČJ1/M2
ČJ 1,2     
Prv1,2
Pč1,2

18.11.2020 napsala Andrea Nováková

 

Opatření MZ a MŠMT ČR  

na základě avizovaných opatření MZ a MŠMT ČR, která začnou platit od středy 14. 10. 2020  Vás informujeme o plánované distanční výuce: 

Distanční výuka je pro žáky povinná a nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci a žáka a je potřeba řádně omluvit. 

Při distanční výuce bude přechodný rozvrh sestaven z hlavních naukových předmětů.  

Podzimní prázdniny budou prodlouženy na celý týden od 26. 10. do 30. 10. 

Dny 26. 10. a 27. 10. jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna – dny boje proti Covid-19. V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka. 

Děkujeme za spolupráci. 

Andrea Nováková  

 
 

Jak bude probíhat distanční výuka u nás ve škole: 

  

Povinnosti žáků při distanční výuce: 

  • Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem 
  • Žák má povinnost reagovat na výzvu vyučujícího v rámci distančního vyučování. Pokud má žák při výuce technické komplikace (mikrofon, kamera, slabý signál), informuje vyučujícího učitele prostřednictvím chatu, telefonu, sms zprávy aj. Žák, který nereaguje na výzvy učitele, bude považován za nepřítomného. 
  • Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci.
  • Žák má povinnost řádně vypracovávat a odevzdávat zadané úkoly v stanoveném termínu. 

Povinnosti zákonných zástupců při distanční výuce: 

  • Zákonní zástupci žáka mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání. 
  • Zákonní zástupci mají povinnost vytvořit svému dítěti adekvátní podmínky pro práci, případně se ujistit, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. 

Práva zákonných zástupců: 

  • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím Google G Suite, popřípadě e-mailem nebo telefonicky. Žáci mají založené účty v Google, sledují Kalendář Google ve kterém jsou odkazy na on-line připojení, dostávají úkoly od učitelů každý den do aplikace Google Classroom.  

 Hodnocení výsledků vzdělávání: 

  • Žák dostává v přiměřeném čase přehlednou a srozumitelnou zpětnou vazbu ve formě slovního hodnocení či známkování. 

  

 

Omlouvání dětí - zákonný zástupce musí v den nepřítomnosti dítěte omluvit dítě osobně, telefonicky nebo elektronickou formou (SMS, emailem na adresu třídní učitelky). Tuto povinnost jim ukládá zákon. Pokud bude plánovaná nepřítomnost trvat více než 4 dny, podává se žádost řediteli školy. Formulář je na webu školy k vytištění. Po doporučení třídním učitelem, žádosti vyhovím. Rodiče odpovídají za to, že v době nepřítomnosti doplní s dětmi učivo. 

Rámcový režim dne a provozní doba ŠD:   

7,00 – 8,00 hod. ranní družina 

11.40 hod. hygiena, odpočinkové činnosti, 13:00 – 16:00 hod. didaktické hry, společné a týmové hry, rekreační a zájmové činnosti, rukodělné práce, pobyt venku nebo v tělocvičně. 

Pondělí 

 

      11:45 - 13:00 

možnost odchodu z družiny 

     13:00 - 14.00 

Společné hry, pobyt na hřišti.  

 Kroužek AJ  

     14:00 16:00 možnost odchodu z družiny       

 

úterý 

      11:45 - 13:00 

možnost odchodu z družiny 

     13:00 - 14.00 

Zájmové činnosti. 

Společné hry. 

     14:00 16:00 možnost odchodu z družiny       

středa 

      11:45 - 13:00 

možnost odchodu z družiny 

     13:00 - 15:00 

Vycházka a hry v okolí nebo tělocvična. 

Výlet nebo tandem EU 

Přednášky odborník z  praxe. 

     15:00 - 16:00  

Možnost odchodu združiny. 

 Výlet, tandem EU 1x měsíčně. 

Předem informujeme.      

čtvrtek 

      11:45 - 12:15 

možnost odchodu  

 

     12:30 13:30 

Kroužek tvoření s pomocí sestřiček nebo 

Tvoření-tandem učitelé 

     13:30 - 16:00 

hry a pobyt venku, 

možnost odchodu 

pátek 

      11:45 12:15 

možnost odchodu združiny 

 

     12:30 - 14:00 

Hry nebo pobyt venku, vycházka 

     14:00 - 16:00 možnost odchodu z družiny       

 

 

 

Činnost družiny 

Děti mají k dispozici společenské a vědomostní hry, stavebnice, knihovnu, výtvarné potřeby. Hrajeme společné a týmové hry uvnitř i venku. Čteme si a vyprávíme, hrajeme divadlo, zpíváme s kytarou a rytmickými hudebními nástroji. Používáme interaktivní tabuli k nácviku tanečních choreografií. Na školním hřišti využíváme sportovní potřeby a hrajeme pohybové hry. Chodíme na vycházky do okolí Kosoře a poznáváme přírodu. Při nepříznivém počasí máme k dispozici místní tělocvičnu. 

V rámci družiny se koná pravidelný kroužek: Tvoření se sestřičkami. Jedná se o rukodělné práce, kde si děti procvičí jemnou motoriku, stříhání, lepení, skládání z papíru, používání přírodních materiálů k vyrábění. Přicházejí nám pomáhat dvě řádové sestry z Radotína. Výrobek si každý odnese domů. 

Během školního roku se aktivně účastníme všech vystoupení pro rodiče a veřejnost. 


 


 

Škola je zapojena do projektu " Cesta za efektivním poznáváním v ZŠ Kosoř”financováno z peněz EU a MŠMT Šablony II. Tento projekt běží i v rámci družiny.  Tyto akce jsou pro žáky školy povinné, doplňují učivo probírané v jednotlivých předmětech. V rámci projektových dnů škola plánuje návštěvy výstav, muzeí a divadelních představení. Na projektové dny mimo školu se přispívá z této dotace, čímž budou sníženy náklady rodičům.


 

„Místo, kde se všichni znají jménem… Učí se hrou a s radostí…ˮ