Charakteristika

Právnická osoba Základní škola Kosoř, okres Praha-západ (dále „škola“) vykonává v souladu se zařazením do rejstříku škol a školských zařízení činnost základní školy (ZŠ), školní družiny (dále jen „družina“) a školní jídelny – výdejny. Ve dvou třídách vzdělává ZŠ celkem 39 žáků. Jejich počet se v posledních letech výrazně nemění, v současnosti dosahuje zhruba 80 % nejvyššího povoleného počtu. Evidováno je sedm žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). V rámci vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta za poznáním“ (dále ŠVP ZV) pořádá školy v přírodě, různé výlety, zájezdy. Družina má jedno oddělení se 30 zapsanými účastníky a je naplněna zcela. V rámci její činnosti mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky s různým zaměřením.

Hodnocení podmínek vzdělávání

Ředitelka vede školu již od roku 1989. Pro výkon této funkce splňuje podmínky stanovené právním předpisem. Mezi hlavní cíle směřování školy patří výchova žáků k samostatnosti a ohleduplnosti, k rozvoji jejich sociálních kompetencí, stejně jako budování jejich kompetencí znalostních a dovednostních, vytváření správných návyků a žádoucích postojů. Prioritou je pak bezproblémový přechod žáků na druhý stupeň. Z inspekčních zjištění, z výročních zpráv o činnosti školy i z dalších dokumentů vyplývá, že se vytýčené vize daří realizovat.

Organizační struktura této malé školy zcela vyhovuje jejím potřebám. Řízení je plánovité, s přirozenou účastí zaměstnanců. Přenos informací uvnitř školy je velmi dobře zajištěn každodenním setkáváním zaměstnankyň a pravidelným jednáním pedagogické rady nebo příležitostně svolávaných pracovních porad. Pro zkvalitňování výchovně vzdělávací práce je přínosná neustálá metodická diskuze s využitím vzájemných náslechů. Většinově funkční je kontrolní systém, včetně hospitací. Případná opatření přijímaná na základě kontroly práce školy jsou povětšinou dostatečně účinná. V obvyklé míře je zajištěna informovanost zákonných zástupců žáků. Kromě žákovských knížek a webových stránek školy jsou využívány třídní schůzky, konzultace i možnost přístupu rodičů k zaměstnancům školy. Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují ředitelka a třídní učitelky. Žádná z uvedených pracovnic nesplňuje pro tuto činnost další kvalifikační předpoklady (pro funkci výchovného poradce a školního metodika prevence). Se zákonnými zástupci a odbornými pracovišti však školní poradenské pracoviště spolupracuje účelně.

Organizace vzdělávání včetně rozvržení vyučovacích hodin respektuje psychohygienické zásady, vychází vstříc i dalším potřebám žáků, zejména v souvislosti s dopravní obslužností obce. Řádně je vedena povinná dokumentace ZŠ i družiny. Školní řád, vnitřní řád školní družiny a školní vzdělávací program družiny jsou po obsahové stránce dobře zpracovány. ŠVP ZV odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Při přijímání k základnímu i zájmovému vzdělávání vytváří ředitelka pro uchazeče rovné podmínky. Škola při zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020, který probíhal v době inspekční činnosti, postupovala správně, k základnímu vzdělávání pro tento školní rok byli přijati všichni uchazeči.

Ředitelka stále usiluje o zajištění kvalitních personálních podmínek. Situace se oproti stavu zjištěnému při předcházející inspekční činnosti výrazně zlepšila. Nyní je téměř 70 % z celkového týdenního počtu hodin vyučováno učitelkami s příslušnou odbornou kvalifikací, asistentky pedagoga jsou odborně kvalifikované. Přestože se chybějící kvalifikovanost v hospitovaných hodinách nijak negativně neprojevuje, hledá ředitelka i nadále odborně kvalifikované pedagogické pracovníky. Zájmové vzdělávání v družině zajišťuje odborně kvalifikovaná vychovatelka. Ředitelka dbá na svůj profesní rozvoj, zaměřuje se zejména na problematiku řízení školy a na činnost školního poradenského pracoviště, kterou také koordinuje. Vytváří také dobré podmínky pro další vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků, kteří si po vzdělávacích akcích získané informace předávají. Výběr seminářů je v souladu s potřebami školy. V loňském roce byla prioritou problematika vzdělávání žáků se SVP, jazykové vzdělávání a změny v oblasti školské legislativy. Využíván je i prostor pro samostudium odborné literatury.

Také materiální podmínky umožňují činnost školy. Postupně došlo k jejich kvalitativnímu zlepšení. Prostředí ve škole je dobře udržované a podnětné. K dispozici je dostatek učebních pomůcek a prostředků ICT, včetně notebooků a tabletů. Pro dělení tříd na některé vyučovací předměty byla nově zřízena dobře vybavená „studovna“. Zlepšení vyžaduje zázemí pro vyučující. Pro výuku tělesné výchovy slouží vhodné prostory obecní tělocvičny. Družina pracuje v kmenové učebně ZŠ, která je sice vybavena relaxačními prvky a herním materiálem, chybí však více žákovského nábytku. Využíváno je i blízké hřiště, školní zahrada, okolní přírodní prostředí. Účelné a hospodárné využívání vícezdrojového financování i aktivity vedení směřující k získávání dalších finančních prostředků umožňují vytvářet až na výjimky kvalitní podmínky pro realizování školních vzdělávacích programů. Škola se zapojila se do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování „Šablony“, čímž získala finanční prostředky na pořízení ICT i na rozšíření účasti pedagogů na vzdělávacích seminářích. Vedení školy také získává sponzorské dary, využívané především k organizování mimoškolních akcí pro žáky.

Celkově škola dbá na vytváření bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků i účastníků zájmového vzdělávání v družině. Podmínky a pravidla pro zajištění jejich bezpečnosti zakotvila ředitelka ve vnitřních dokumentech školy. Důsledně však nejsou zajišťovány pravidelné technické kontroly herních prvků na školní zahradě, které jsou i přesto používány. Podle záznamů v třídních knihách jsou žáci i účastníci zájmového vzdělávání jsou poučováni o pravidlech bezpečnosti. O funkčnosti stanovených pravidel a účinnosti preventivních opatření svědčí celkově nízká míra školní úrazovosti. Pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání má spolupráce s řadou tradičních partnerů. Spolupráce se zřizovatelem, zákonnými zástupci žáků i školskou radou je funkční. Škola se dlouhodobě zapojuje do života obce. Účelně také spolupracuje s blízkými mateřskými a základními školami, pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, městskou policií a dalšími institucemi.

Hodnocení průběhu vzdělávání

Výuka v hospitovaných vyučovacích hodinách (dále jen „hodiny“) měla téměř vždy velmi dobrou úroveň. Realizována byla v souladu se ŠVP ZV, zohledňovala znalosti a zkušenosti žáků, které učitelky dále úspěšně rozvíjely. Žáci prokazovali dovednosti a znalosti odpovídající jejich věku a výstupům stanoveným podle ŠVP ZV. Ve všech hodinách bylo vytvořeno velmi pozitivní pracovní klima a atmosféra důvěry mezi všemi účastníky vzdělávání. Žáci se na své vyučující obraceli kultivovaně a bez obav. Využívána byla řada aktivizujících či hravých forem práce a promyšlené střídání činností. Všichni žáci pracovali
převážně se zájmem. Učitelky se účinně zaměřovaly na rozvoj sociálních kompetencí a osobnosti jednotlivců, posilovaly jejich motivaci k dosahování žádoucích vzdělávacích výsledků. Průběžně žákům poskytovaly zpětnou vazbu a zohledňovaly jejich individuální potřeby. Výukou prolínaly mezipředmětové vztahy, vhodně byla začleněna práce s chybou. Efektivně byly využity textové a obrazové materiály i nejrůznější učební pomůcky. Příležitostí ke zlepšení práce bylo jen vhodné zapojení žáků do práce s prostředky ICT.

Žákům se SVP byla poskytována potřebná podpora, v průběhu hodin se jim věnovaly nejen učitelky, ale v potřebné míře i asistentky pedagoga. K motivování k dalšímu učení bylo často vhodně využíváno sebehodnocení žáků. Hodnocení průběžných výsledků žáků ze strany vyučujících bylo transparentní, ale vždy vlídné a motivující. Výuka českého jazyka byla vhodně realizována prostřednictvím frontálních nebo individuálních činností a prací ve dvojicích nebo diferenciovaných skupinách. Žáci se ochotně zapojovali do nabízených aktivit. Vypracovávali úkoly, jejichž prostřednictvím si osvojovali nové poznatky a opakovali, procvičovali a upevňovali učivo. Účinně byli vedeni k práci s textem a získanými informacemi. Dobře je k rozvoji čtenářské gramotnosti využíváno čtení různých titulů z inventáře školní knihovny. V hodinách dramatické výchovy si žáci pomocí aktivně prováděných činností rozšiřovali slovní zásobu, učili se formulovat myšlenky a kultivovaně diskutovat. Výrazně se zde uplatňovaly prvky etické výchovy. Velmi dobře byla vedena výuka anglického jazyka, předností byla její odbornost. Využité formy práce odpovídaly věku žáků ve třídách. Zajištěna byla jejich neustálá motivace k učení. Všichni využívali příležitosti k tvoření vět a reagování na promluvu učitelky nebo spolužáků. S porozuměním naslouchali projevům rodilých mluvčích. Přiměřeně bylo začleněno gramatické učivo, případný překlad byl používán jen v nezbytné míře. V matematice si při řešení společných či individuálních úkolů formou hry i klasických aktivit žáci osvojovali základní počtářské dovednosti a základy logického myšlení. Pamatováno je na rozvoj finanční gramotnosti. Zařazovány jsou praktické náměty z běžného života. Žáci se cvičně zapojují do finančního projektu simulujícího hospodaření s finančními prostředky včetně jejich následného zhodnocení.

Také v hodinách prvouky a vlastivědy byly vhodně uplatňovány pestré činnostní formy práce. Probírané učivo bylo mj. využíváno k budování správných návyků a formování pozitivních postojů žáků ke světu a společnosti. Účinně byli žáci vzděláváni také ve vyučovacím předmětu informatika, dobře byly vedeny hodiny hudební i tělesné výchovy, kde žáci zřetelně projevovali radost z nabízených činností a prožívání úspěchu. Dopravní výchova je realizována začleněním problematiky hlavně do prvouky a vlastivědy. Žákům i účastníkům zájmového vzdělávání v družině se dostává opakovaného komplexního i příležitostného poučení o bezpečném chování v této oblasti, účinné jsou také besedy s policií.

Na ŠVP ZV navazuje zájmové vzdělávání v družině. Hospitovaný průběh zájmového vzdělávání byl vhodně založen na vzdělávání hrou. Při organizovaných i spontánních činnostech rozvíjeli účastníci především své komunikativní, sociální a pracovní kompetence. Dosažení vzdělávacího cíle vhodně podporovala i volba formy činnosti (samostatná práce nebo práce ve skupinách), která umožňovala diferenciovat aktivity podle
zájmu jednotlivých účastníků. Jejich aktivitu a fantazii podněcovala pestrá nabídka pomůcek a herního materiálu. Příjemná atmosféra vytvářela i podmínky pro relaxaci po vyučování. Zájmové kroužky jsou zaměřeny především na pohybové aktivity a rozvoj uměleckých předpokladů a získávání základů anglického jazyka.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Výsledky vzdělávání ředitelka průběžně sleduje a eviduje. Podklady k analýze a vyhodnocování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků i tříd získává obvyklými způsoby, tedy z vlastní přímé pedagogické práce, z průběžného a pololetního hodnocení, z kontrol písemných a výtvarných prací a žákovských knížek. Zohledňuje poznatky z hospitací. Vhodně jsou využívána i portfolia žákovských prací. Případně vyhodnocuje výsledky žáků v různých soutěžích. Nejčastěji jsou to soutěže orientované na matematickou gramotnost (školní kolo soutěže Matematický klokan) a sport (např. florbal). V rámci ekologické výchovy škola uskutečňuje projektové dny tematicky zaměřené na environmentální vzdělávání („Včelařství“, „Mravenci“), na finanční gramotnost („Abeceda peněz“) a pravidelně pořádá sportovně-naučnou akci „Koloběh“. Příležitostně ředitelka shromažďuje informace o výsledcích žáků po přechodu na druhý stupeň navazujících základních škol. Aktuální úspěšnost žáků operativně hodnotí a bezprostředně probírá se všemi vyučujícími, pravidelně pak také na jednáních pedagogické rady. V případě potřeby jsou přijímána vhodná opatření. Nejčastěji jsou to trojstranné konzultace (učitel – rodič – žák), rozvolnění učiva, zajištění individuálního přístupu k žákovi, doučování apod. Vyučující také provádějí depistáž s cílem zjistit případné specifické individuální vzdělávací potřeby žáka. Jednají pak se zákonnými zástupci, doporučují vyšetření na odborném pracovišti. Následně na základě případných doporučení stanovují další vzdělávací strategii. Zpracovávají individuální vzdělávací plány, poskytují potřebným žákům hodiny pedagogické intervence nebo speciální pedagogické péče. Přijímaná opatření jsou ve většině případů úspěšná. O tom svědčí např. hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2017/2018, kdy žáci dosáhli celkově velmi pěkných výsledků - téměř 93 % z nich prospělo s vyznamenáním, žádný žák nebyl hodnocen stupněm „nedostatečný“. O výsledcích vzdělávání svých dětí jsou rodiče informováni pomocí žákovských knížek, na třídních schůzkách, při konzultacích, popřípadě technickými prostředky.
Škola dosahuje velmi dobrých výsledků také v oblasti kultivace chování a jednání žáků.

Vytvořeno je zde celkově velmi příznivé, téměř rodinné prostředí. Vedle přirozeného působení pedagogických pracovnic účinně k minimalizaci výskytu rizikového chování slouží školní preventivní program i akce, které škola organizuje. Ve spolupráci se zřizovatelem se škola pravidelně podílí na přípravě a realizaci kulturních programů, při kterých se prezentují výsledky vzdělávání ZŠ i v družině (Dny otevřených dveří, Drakiáda, Vánoční tvoření a trhy, Adventní zpívání v parku, setkání seniorů, sportovní soutěže v rámci oslav Dětského dne). Případné projevy nevhodného jednání jsou zachycovány hned v jeho počátku a ve většině případů efektivně řešeny. Výchovná opatření jsou v ZŠ uplatňována v souladu s pravidly stanovenými ve školním řádu. S výjimkou dvou případů sníženého hodnocení chování jsou kázeňské prohřešky žáků proti školnímu řádu jen drobné a jsou za ně ukládána většinou napomenutí třídního učitele. Neomluvená absence se nevyskytla. Škola si aktivně zjišťuje spokojenost rodičů s dosahovanou úrovní vzdělávání, celkově se pozorovaná praxe osvědčila jako dostatečně účinná.

Závěry

Vývoj školy / školského zařízení

 • Nedostatky zjištěné při předchozí inspekční činnosti byly odstraněny.
 • Zlepšily se personální a materiální podmínky pro realizaci školních vzdělávacích
  programů.

Silné stránky

 • Pozitivní atmosféra ve škole příznivě ovlivňuje účinnost výchovně vzdělávacího procesu.
 • Všechny vyučující realizují velmi kvalitní výuku.
 • Škola při vzdělávání žáků se SVP důsledně realizuje podpůrná opatření, asistentky pedagoga účinně spolupracují s vyučujícími a poskytují podporu žákům.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení

 • Nedostatky byly v identifikaci bezpečnostních rizik v materiálních podmínkách vzdělávání.
 • Školní družina nemá vlastní prostory a není dostatečně vybavena žákovským nábytkem.

Příklady inspirativní praxe

 • Pravidelně realizovaná trojstranná jednání (učitel - rodič - žák) účinně napomáhají vzniku atmosféry pospolitosti všech aktérů vzdělávání.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy

 • Uskutečnit úpravy uvolněných místností na vybudování učebny pro činnost školní družiny a zázemí pro vyučující.
 • Identifikovat důsledně všechna bezpečnostní rizika a přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění.
 • Vést žáky k využívání prostředků ICT jako zdroje informací při výuce.

Stanovení lhůty

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jaká byla přijata opatření. Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s připojením elektronického podpisu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Mgr. Petr Jiroš, školní inspektor, vedoucí inspekčního týmu Petr Jiroš v.r.
Mgr. Karel Šimek, školní inspektor Karel Šimek v.r.
Ing. Dana Drlíková, kontrolní pracovnice Dana Drlíková v.r.

V Praze 10. května 2019
Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Mgr. Ludmila Lochmanová, ředitelka školy
Ludmila Lochmanová v.r.
V Kosoři 17. května 2019

Andrea Nováková, ředitelka školy

Mám desetiletou praxi, učím děti jejich oblíbené předměty. Na výtvarném kroužku pomáhám rozvíjet jejich tvořivost a na florbalovém kroužku je učím hrát fair play.

Václava Drugdová, učitelka

Na naší základní škole mám dlouholetou praxi. Učím český jazyk, matematiku, hudební a dramatickou výchovu. Ráda s dětmi zpívám a připravuji hudební a divadelní představení.

Irena Doležalová, asistentka a vychovatelka

Mám dvacetiletou praxi jako vedoucí a zdravotník na dětských táborech. Pomáhám dětem propojit poznatky ze školních lavic pomocí zážitku, hrou, pohybem a pobytem v přírodě. Provázím je situacemi, kterými se učí vycházet se svými vrstevníky.

Eliška Beková, učitelka

Ve svých hodinách se snažím žáky nadchnout pro celoživotní touhu po poznání. Společně vyrábíme různé pomůcky, které nám pak usnadňují zapamatovat si vše důležité. Mám radost, pokud mí žáci nahlíží na svět kolem sebe z více úhlů a nové znalosti se snaží vnímat v souvislostech a ve vzájemném propojení. 

Matěj Rak, učitel

Asistenti pedagoga:

Jana Vejsadová 

Ve školství pracuji 4 roky,  baví  mě práce s dětmi.  Moje práce je pomáhat  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejvíce mě těší, když žáci o které se starám rádi chodí do školy a nosí jedničky domů.  Když mají radost oni, mám radost i já.

Alena Tolarová 

Jako asistentka pedagoga pracuji krátce, ráda  pomáhám všem dětem začlenit se do kolektivu a vytvářím jim pro to vhodné  podmínky.

1. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Beková
Mgr. Václava Drugdová: Tv
Ing. Andrea Nováková: M
Mgr. Eliška Beková: ČJ, Prv, Pč, Vv
Matěj Rak: Hv
Irena Doležalová: družina

2. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Beková
Mgr. Václava Drugdová: Tv
Ing. Andrea Nováková: M
Mgr. Eliška Beková: ČJ, Prv, Pč, Vv
Matěj Rak: Hv
Irena Doležalová: družina

3. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M
Matěj Rak:  AJ
Mgr. Eliška Beková: Prv, Vv
Ing. Andrea Nováková: Inf, Tv
Irena Doležalová:  družina

4. ročník

Třídní učitelka:Ing. Andrea Nováková
Mgr. Václava Drugdová: ČJ
Matěj Rak:  AJ
Ing. Andrea Nováková: M, Inf, Tv
Mgr. Eliška Beková: Pč, Vv, Vl, Př

5. ročník

Třídní učitelka:Mgr. Václava Drugdová
Mgr. Václava Drugdová: ČJ, M
Matěj Rak:  AJ
Ing. Andrea Nováková: Inf, Tv
Mgr. Eliška Beková: Pč, Vv, Vl, Př

 

V případě dotazů, omluvení žáků z výuky kontaktujte naše učitelky na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                              
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
elišTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Photos.google.com

 

Starou fotogalerii naleznete na: www.zskosor.rajce.net 

 

zájmové kroužky jsou pouze pro žáky naší školy

kroužek ručních prací sestřičky z křesťanské misie v Radotíně každý čtvrtek od 13,00 do 14,00 hodin

kurz výtvarných technik paní Vladana Šrámková, každé úterý od 13,00 do 14,30 hodin

kurz ručních prací paní Durchánková, každá středa od 15,30 do 17,00 hodin

sportovní kroužek paní Černá, každé pondělí od 13,00 do 14,30 hodin

 

Prázdniny 2023/2024

Podzimní prázdniny:  26. - 27. říjen 2023
Vánoční prázdniny: 23.12.2023 -  2.1.2024
Pololetní prázdniny: 2.2.2024
Jarní prázdniny: 19.2.- 25.2.2023
Velikonoční prázdniny: 28. března 2024
Hlavní prázdniny: 29.6.2024 - 3.9.2023

 

Rozpis vyučovacích hodin a přestávek

 

1.hodina přest.
8,00 - 8,45 8,45 - 9,00
2.hodina přest.
9,00 - 9,45 9,45 - 10,00
3.hodina přest.
10,00 - 10,45 10,45 - 11,00
4.hodina oběd
11,00 - 11,45 11,45 - 12,15
5.hodina  přest.
12,15 - 13,00  13,00 - 13,10
6.hodina přest.
13,10- 13,55 13,55 - 14,05
7.hodina  
14,05- 14,50  

 

Rozvrh hodin - školní rok 2023/2024 1.třída  
  1   2      3    4     
PO M Drv ČJ ČJ    
ÚT ČJ Prv M M    
ST M ČJ Čj    
ČT Čj ČJ M Prv  Vv  
ČJ M Tv Tv    
             
Rozvrh hodin - školní rok 2023/2024 2.třída  
  1    2      3    4    5     
PO M Drv Čj Čj    
ÚT ČJ Prv M M    
ST M Čj Čj    
ČT Čj Čj M Prv Vv  
Čj M Tv Tv    
 
Rozvrh hodin - školní rok 2023/2024 3.třída
  1   2    3    4    5     6
PO Vv M Tv Tv ČJ  
ÚT Aj ČJ M Hv  ČJ  
ST Prv M Čj Aj ČJ  
ČT Čj M M Inf Čj  
ČJ Prv Aj    
 
Rozvrh hodin - školní rok 2023/2024 4.třída
  1    2    3    4    5    6   
PO Čj M Tv Tv Vv Vv
ÚT ČJ Aj Vl Hv M  
ST Čj M ČjB/AjA ČJA/AjB -
ČT M M Čj Inf  
ČjB/AJA ČJA/AjB Aj ČJ  
 
Rozvrh hodin - školní rok 2023/2024 5.třída
  1    2    3    4    5    6   
PO Vv M Tv Tv Čj  Vv
ÚT Aj Čj Vl Hv ČJ  
ST Vl M Aj Čj Čj -
ČT ČJ M M Inf ČJ  
AJ Vl AJ  

 

ZŠ Kosoř je malá škola, umístěná v budově z roku 1882. Budova je udržovaná a díky podpoře Obecního úřadu Kosoř stále zvelebovaná. Škola má dvě učebny, studovnu na výuku anglického jazyka a informatiky, dílnu, jídelnu-výdejnu. Ke škole patří zahrada, na které se nachází venkovní učebna, šplhací sestava. Pro milovníky míčových her je k dispozici plácek s umělým trávníkem. Zahrada slouží ke sportovnímu vyžití dětí o přestávkách a ve školní družině.
 

Ovoce do škol

Každých 14 dní děti dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu. Ovoce a zeleninu vozí do školy vždy čerstvou. Mezi dětmi je o ovoce a zeleninu velký zájem. Ochutnali jsme i netradiční druhy ovoce, např. kaki, nashi...

ŠAblony II

" Cesta za efektivním poznáváním v ZŠ Kosoř” financováno z peněz EU a MŠMT.